Algemene voorwaarden

    Algemene-, Leverings-, Betalings- en Verkoopvoorwaarden van:

Algemene voorwaarden Rookalert

RookAlert

Plutostraat 130

Alphen aan den Rijn

Inschrijfnummer K.v.K. te Alphen aan den Rijn

_________________________________________________________________

 Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Opdrachtnemer:

RookAlert te Alphen aan den Rijn, eigenaar R.J.Kakes, die een opdracht tot de uitvoering van schoorsteenveeg, -reparatie, -bouw en/of andere werkzaamheden heeft aanvaard gemaakte afspraken.

 

Opdrachtgever:

Iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die opdracht heeft gegeven om reinigingswerkzaamheden aan zijn/haar schoorsteen en/of zijn/haar kachel en/of bouw- en/of andere werkzaamheden uit te voeren of iedere bevoegde persoon, die daartoe opdracht geeft.

 

Cliënt:

Degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden uitgevoerd.

 

Afnemer:

Zie opdrachtgever.

 

Artikel 1: Werkingssfeer/offertes

1.1 De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, en werkuitvoeringen van opdrachtnemer.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, geen daarvan uitgezonderd, tenzij tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever/cliënt uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen

1.3 Deze algemene voorwaarden zetten daarmee strijdige algemene voorwaarden van opdrachtgever/cliënt opzij in de verhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever/cliënt.

1.4 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en het wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

1.5 Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, maat- en gewichtsopgaven, kleine gegevens en promotiemateriaal, alsmede andere door opdrachtnemer verstrekte gegevens, binden haar niet.

1.6 Opdrachten en wijzigingen daarvan zijn voor opdrachtnemer bindend, indien deze schriftelijk door haar zijn geaccepteerd c.q. bevestigd. Opdrachtnemer heeft het recht een opdracht/order zonder opgave van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor de schade die direct dan wel indirect uit deze weigering ontstaat en/of zal ontstaan. Desalniettemin zal opdrachtnemer cliënt in kennis stellen van de weigering.

1.7 De omvang van de verplichtingen van opdrachtnemer wordt uitsluitend bepaald door de orderbevestiging, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Na acceptatie van de aanbieding door opdrachtnemer zal opdrachtgever de opdracht schriftelijk bevestigen. De overeenkomst is voor opdrachtnemer eerst bindend, indien opdrachtgever de schriftelijke bevestiging “voor akkoord” ondertekend aan opdrachtnemer heeft geretourneerd. Dit kan per post als per email.

 

1.8 Opdrachtnemer wordt terzake van opdrachten en de uitvoering ervan uitsluitend rechtsgeldig vertegenwoordigd door degenen die daartoe blijkens de inschrijving in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel waar opdrachtnemer is geregistreerd zijn gerechtigd.

1.9 In een offerte is, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen, nimmer begrepen: electriciëns-, metaal,- schilder,- breek,- hak- en timmerwerk, het schoonmaken van ondervloeren, het reinigen met water en zeep van vloerbedekking en/of in de was zetten van vloeren, welke werkzaamheden het voorspelbare indirekte of direkte gevolg zijn van de uitvoering van de opdracht. De opsomming in dit artikel van extra werkzaamheden sluit eventueel niet genoemde werkzaamheden niet uit, zodat ook deze nimmer in een offerte zijn begrepen.

1.10 Onverkort het bepaalde in de artikelen 1.1 t/m 1.9 met betrekking tot de aanvaarding van schriftelijke offertes en aanbiedingen worden mondelinge opdrachten door opdrachtnemer aanvaard, indien zij niet een bedrag van één honderd vijftig euro (€ 150,00) overschrijden. Alle overige bepalingen blijven alsdan onverkort van kracht.

1.11 Een afgesloten contract is minimaal voor 3 jaar geldig, tot wederopzegging.

1.12 Indien er een afspraak is gemaakt met RookAlert en de opdrachtgever is ten tijde van de afspraak niet thuis, zullen er voorrijkosten in rekening worden gebracht.

1.13 Voor een overboeking, (verzetten afspraak) rekenen wij € 2,50 extra.

 

Artikel 2: Prijzen

2.1 Alle prijsopgaven en de prijzen die in rekening gebracht worden zijn exclusief BTW en in Euro’s (Є) vermeld, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals materialen, lonen, heffingen, belastingen, premies en assurantiën, etc.

2.2 Indien de kostprijzen en/of de prijzen, waarvoor opdrachtnemer de producten van derden en/of leveranciers betrekt, tussen het tijdstip van het tot stand komen van de overeenkomst en het tijdstip van levering, wijziging(en) ondergaan, heeft opdrachtnemer het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen danwel de order te annuleren, terwijl opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor schade die direct danwel indirect uit deze wijziging danwel annulering ontstaat en zal ontstaan. Een en ander laat onverlet het recht van de wederpartij om de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 3: Levering van materialen ten behoeve van onderhoud en reparatie of in verband met

verkoop

3.1 Levering vindt plaats vanaf het magazijn. Alle door opdrachtnemer geleverde materialen, ook die welke franco verkocht zijn, reizen voor rekening en risico van opdrachtnemer. Het laden en lossen geschiedt eveneens voor rekening en risico van opdrachtnemer.

3.2 De opgave van (op)leveringstermijnen en de uitvoering der werkzaamheden in de aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten vermeld, worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. De (op)leveringstermijnen zijn derhalve altijd bij benadering aangegeven (approximatief). Bij overschrijding van deze termijnen kan opdrachtnemer in overleg treden met de cliënt. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de cliënt derhalve geen recht, ook niet na ingebrekestelling, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen danwel enige voor de cliënt uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting geschorst of vervallen te achten, tenzij de overschrijding als gevolg van opzet of grove schuld plaats heeft.

3.3 De materialen worden geacht door opdrachtnemer te zijn geleverd en door de cliënt te zijn

aanvaard, zodra de materialen bij de cliënt zijn aangevoerd en gelost.

3.4 Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij opdracht vervalt, zal de feitelijke levering niet eerder hoeven plaats te vinden dan na ontvangst van de eerste betalingstermijn.

3.5 Wanneer een gedeelte van een opdracht gereed is, is opdrachtnemer bevoegd dit deel op te

leveren, danwel te wachten met de levering tot de gehele opdracht gereed is. Bij oplevering van

opdrachten en gedeelten volgens het vorenstaande, alsook bij oplevering van successieve

gedeelten ener opdracht krachtens overeenkomst, zal iedere oplevering geacht worden een

afzonderlijke overeenkomst te vormen.

 

3.6 Voor orders welke een waarde vertegenwoordigen lager dan vijftig euro (€ 50,00) worden de reële voorrijkosten alsmede vijf euro (€ 5,00) administratiekosten in rekening gebracht.

3.7 Opdrachtnemer heeft het recht om voor nader te bepalen materialen een minimum afname voor levering vast te stellen.

3.8 Overheidsmaatregelen in Nederland of in het land waaruit de materialen worden geëxporteerd en die levering of productie alsmede een wijziging in de status van de cliënt tot gevolg hebben, ontslaan opdrachtnemer te allen tijde van de verplichting tot uitvoering van de opdracht.

3.9 Bij de aflevering van goederen of aflevering van half gerede materialen, heeft de afnemer, op straffe van vergoeding van schade en kosten, te zorgen:

  1. dat de plaats waar de werkstukken en/of materialen opgeborgen moeten worden, of de verwerking moet geschieden zodanig is, dat beschadiging, op welke wijze dan ook, niet plaats zal kunnen vinden.
  2. dat de toegang tot het terrein of woonhuis of de bedrijfsruimte waar de aflevering moet geschieden, onbelemmerd is en voorts alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering mogelijk te doen zijn.
  3. dat indien een takel, lift of kraan gebruikt moet worden, de gelegenheid daartoe gegeven wordt. Schade daarbij ontstaan, is voor rekening van de afnemer, tenzij schuld van de zijde van opdrachtnemer komt vast te staan.
  4. dat in de ruimte waarin gewerkt moet worden voor elektriciteit, lucht, verwarming en water is gezorgd.

De werkzaamheden worden geacht verricht te worden in de normale werktijden, tenzij anders is overeengekomen. Schade aan goederen van de opdrachtgever, opgekomen in het kader van aanneming van werk of uitvoering, is niet voor rekening van opdrachtnemer, tenzij veroorzaakt door opzet of grove schuld.

 

Artikel 4: Specifieke risico’s

4.1 In het belang van opdrachtgever en opdrachtnemer zal opdrachtnemer alle werkzaamheden uitvoeren met inachtneming van hetgeen is bepaald in Richtlijn 2001/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001, waarin minimumvoorschriften zijn opgenomen inzake de veiligheid en gezondheid door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats. Op grond van Nederlandse en Europese voorschriften dient opdrachtnemer zich te houden aan alle voorschriften, gegeven op het gebied van milieu, veiligheid en arbeidsomstandigheden op de arbeidsplaats. Indien opdrachtnemer genoodzaakt is, op grond van bovengemelde wetgeving en besluiten, extra maatregelen te moeten treffen op de arbeidsplaats, om de veiligheid en gezondheid in acht te nemen, behoudt opdrachtnemer zicht het recht voor om de uitvoering der opdracht met onmiddellijke ingang op te schorten of te staken (deze is geheel de zijde van opdrachtnemer), in ieder geval totdat veiligheidsmaatregelen zijn genomen en de op een en ander betrekking hebbende verhoging van de prijs, alsmede de eventuele prijsverhogingen met opdrachtgever zijn overeengekomen.

4.2 Het, ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, noodzakelijkerwijs verwijderen van de kachel en/of verwarming is nimmer in de offerte opgenomen en behoort nimmer tot hetgeen de opdrachtnemer volgens overeenkomst moet uitvoeren, tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte is opgenomen. Dit geldt evenzeer voor het plaatsen van binnen- en/of buitenwanden, danwel dakwanden, benodigd voor het plaatsen van een schoorsteen en/of een kachel.

Indien bij het ter plaatse arriveren van opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht, blijkt dat de verwarming niet is verwijderd, dan zal een nieuwe afspraak worden gemaakt met inachtneming van hetgeen over voorrijkosten en administratiekosten.Weliswaar zouden zich situaties kunnen voordoen waarbij opdrachtnemer (of diens personeel) de helpende hand bieden op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever. In een dergelijk uitzonderlijk geval wijst opdrachtnemer iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade van de verwarming uitdrukkelijk van de hand.

4.3 Indien opdrachtnemer, ondanks dat hij bekend is met het in slechte staat van onderhoud verkerende dak, de opdracht heeft aanvaard, dan zal zulks in ieder geval in de prijs, welke is opgenomen in de offerte, tot uitdrukking zijn gebracht. Indien opdrachtnemer eerst nadat hij offerte heeft gedaan of eerst toen hij voor de uitvoering van de werkzaamheden ter plaatse kwam de staat van het dak in ogenschouw heeft kunnen nemen, blijft aldus onverkort de voorwaarden van toepassing.

4.4 Opdrachtgever is verplicht om opdrachtnemer op de hoogte te stellen van het aanwezig zijn van, danwel het gebruiken van schadelijke stoffen, zoals asbest en/of eterniet etc.

Opdrachtnemer weigert in ieder geval de verwerking (waaronder sloop en afvoer) van dergelijke schadelijke stoffen. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bij ontdekking tijdens verwerking c.q. uitvoering van de opdracht, door opdrachtnemer van dergelijke stoffen om de uitvoering der opdracht met onmiddellijke ingang op te schorten of te staken (deze is geheel de zijde van opdrachtnemer), in ieder geval totdat beschermende maatregelen zijn genomen en de op het risico betrekking hebbende verhoging van de prijs, alsmede de met de afvoer van dergelijke stoffen samenhangende prijsverhogingen met opdrachtgever zijn overeengekomen.

Onder de schadelijke stoffen als hiervoor bedoeld, is roet niet inbegrepen. Bij het verwijderen van roet, zal dit door opdrachtnemer worden afgevoerd en door opdrachtnemer vervolgens worden gestort, een en ander conform de aan opdrachtnemer daartoe opgelegde overheidsmaatregelen. De stortkosten voor het roet zullen aan opdrachtgever worden doorberekend en daartoe afzonderlijk worden gefactureerd.

 

Artikel 5: Reclames

5.1 De cliënt wordt geacht de door opdrachtnemer geleverde materialen terstond na ontvangst te hebben goedgekeurd.

5.2 Klachten omtrent gebreken ten aanzien van de geleverde materialen dienen binnen tien dagen na levering bij aangetekende brief ter kennis worden gebracht van opdrachtnemer.

5.3 In geval van afkeuring van de materialen zal opdrachtnemer in de gelegenheid worden gesteld de afgekeurde materialen opnieuw te leveren danwel alsnog conform de opdracht uit te voeren.

5.4 Verwerkte en/of wederverkochte materialen worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat de cliënt nog enig reclamerecht toekomt.

 

Artikel 6: Niet toerekenbare tekortkomingen / Overmacht

6.1 Als overmacht zullen worden aangemerkt alle omstandigheden van zodanige aard, dat in redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd. Als dergelijke omstandigheden zullen onder meer worden aangemerkt: het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde, van wie produkten moeten worden ontvangen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, mobilisatie, oorlog, epidemieën, staking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, brand, inbeslagneming, defecten aan machinerie(ën), transportmoeilijkheden en voorts iedere andere omstandigheid welke opdrachtnemer redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen.

6.2 Indien opdrachtnemer ten gevolge van een hem niet toerekenbare tekortkoming of overmacht niet of slechts bezwaarlijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is hij/zij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met de cliënt geheel of gedeeltelijk op te schorten danwel, indien een dergelijke opschorting vijf maanden heeft geduurd, de overeenkomst bij aangetekende brief te ontbinden. In dat geval nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, zonder dat de partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Bij gedeeltelijke nakoming door opdrachtnemer zal de cliënt een redelijk gedeelte van de totale prijs verschuldigd zijn.

6.3 Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade tengevolge van werkzaamheden aan schoorstenen of dakgoten met:

  1. onvolledig geplaatste voeringen in de schoorsteen.
  2. voeringen, welke dermate oud zijn, dat ze in slechte staat verkeren, waardoor gaten in het materiaal vallen.
  3. een slechte staat van onderhoud van voeg- en metsel werk, verborgen overige bouwkundige gebreken.
  4. ondeskundig gebruik door opdrachtgever.

 

Artikel 7: Betaling en incasso

7.1 Indien op de factuur geen datum is vermeld, waarop de factuur moet zijn voldaan, dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op de eigen bankrekening van de opdrachtnemer. Vanaf de datum dat de betaling door opdrachtgever/cliënt plaats had moeten vinden tot de datum van betaling is opdrachtgever/cliënt, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Vanaf dat moment is opdrachtgever/cliënt over het factuurbedrag c.q. het restantbedrag ingaande op de factuurdatum de wettelijke rente cumulatief per maand verschuldigd, waarbij een deel van de maand als een gehele maand zal worden gerekend, een en ander zonder dat enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling door opdrachtnemer aan de cliënt is vereist. Alles onverminderd de verdere rechten die opdrachtnemer ter zake kan uitoefenen. Alle kosten ontstaan uit of verband houdende met het door opdrachtnemer geldend maken van haar rechten, voortvloeiende uit of terzake van de met de cliënt afgesloten overeenkomst van koop en verkoop, daaronder begrepen alle kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, komen voor rekening van de opdrachtgever/cliënt, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden gesteld op tenminste 15% van het totaalbedrag van de factuur, met een minimum van drie honderd euro (€ 300,00) De in de boeken van opdrachtnemer voor voornoemde kosten opgevoerde bedragen zullen volledig bewijs leveren ten aanzien van het beloop van voornoemde kosten, behoudens tegenbewijs door de cliënt.

7.2 Betaling dient ineens te geschieden, tenzij betaling in termijnen is overeengekomen, waarbij iedere vervallen termijn wordt geacht een afzonderlijke overeenkomst te vormen.

7.3 In geval cliënt enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet of niet tijdig nakomt, een schuldenregeling met zijn crediteuren treft, surséance van betaling vraagt, of een vergelijkbare procedure ondergaat, in staat van faillissement geraakt, zijn bedrijf sluit of overdraagt c.q. ontbindt, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem/haar van toepassing wordt verklaard, alsmede indien beslag te zijnen laste wordt gelegd, is elke vordering van opdrachtnemer op de cliënt terstond en in haar geheel opeisbaar. Tevens heeft opdrachtnemer dan het recht om de overeenkomst voor zover nog niet (geheel) uitgevoerd zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en de reeds geleverde, nog niet betaalde goederen terug te nemen, dit alles onverminderd het recht op schadevergoeding, danwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

7.4 De cliënt wordt geacht de factuur als juist en de schuld te hebben erkend, indien daartegen niet binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk is geprotesteerd.

 

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1 De geleverde materialen blijven eigendom van opdrachtnemer totdat de cliënt aan alle verplichtingen jegens haar, waaronder eventuele verplichtingen tot betaling van rente en kosten, heeft voldaan. De cliënt verplicht zich om de goederen gedurende deze periode deugdelijk te bewaren en te verzekeren tegen alle calamiteiten.

 

8.2 Zolang de materialen eigendom blijven van opdrachtnemer, mag de cliënt ze slechts in zijn normale bedrijfsuitoefening be- of verwerken of doorverkopen, hetgeen niet omvat verpanding of overdracht in eigendom tot zekerheid. Bij overtreding van dit verbod verbeurt de cliënt, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, een terstond opeisbare boete ad vijf en twintig duizend euro (€ 25.000,00), is de koopprijs terstond ten volle opeisbaar, onverminderd de verdere aanspraken van opdrachtnemer.

8.3 Opdrachtnemer heeft het recht om producten die zij onder zich heeft van de cliënt, onder zich te houden totdat betaling van alle kosten die opdrachtnemer heeft besteed ter uitvoering van de overeenkomst van koop en verkoop met dezelfde cliënt, onverschillig of deze overeenkomst betrekking heeft op voormelde of op andere producten, tenzij de cliënt een genoegzame zekerheid heeft gesteld.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Behoudens de verplichting van opdrachtnemer om in geval van fabricagefouten, te zorgen voor kostenloze vervanging of herstel, danwel restitutie van de koopprijs, is opdrachtnemer nimmer, uit welke hoofde dan ook, voor enige, door de cliënt of door derden geleden of te lijden schade aansprakelijk, behoudens opzet of grove schuld.

9.2 Aansprakelijkheid jegens derden, voortvloeiend direct of indirect uit de aanwezigheid en/of (mede)gebruik van de door opdrachtnemer geleverde materialen, is steeds voor rekening van de cliënt en deze zal opdrachtnemer zo nodig ter zake volledig vrijwaren, behoudens opzet of grove schuld.

9.3 Opdrachtnemer heeft aldus het recht om alle aansprakelijkheid af te wijzen en cliënt te verwijzen naar de fabrikant van het (de) gewraakte product (en), van wie opdrachtnemer de materialen kocht.

 

Artikel 10: Algemeen

10.1 Indien een of meer bepalingen van de overeenkomst tussen opdrachtnemer en de cliënt nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zal de overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of niet rechtsgeldig worden geacht, overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen

10.2 Opdrachtnemer garandeert voor zover van toepassing dat de door haar geleverde produkten als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse octrooirechten, modelrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden. Indien niettemin door opdrachtnemer moet worden erkend of door een Nederlandse Rechter in een rechtsgeding in een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgesteld dat enig door opdrachtnemer geleverd product wel inbreuk maakt op rechten van derden als zo-even bedoeld zal opdrachtnemer ter zijner keuze na overleg met de cliënt het betrokken product vervangen door een product dat geen inbreuk maakt op het betrokken recht, of een licentierecht terzake verwerven, danwel het betrokken goed terug nemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn. Cliënt verliest evenwel het recht op de zo-even aangeduide prestaties, indien hij opdrachtnemer niet zodanig tijdig en volledig over aanspraken van derden als hiervoor in dit artikel bedoeld heeft ingelicht dat opdrachtnemer in staat is geweest haar rechten terzake naar behoren te verdedigen.

 

Artikel 11: Ontbinding

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 6 en 7 komen partijen uitdrukkelijk overeen dat de overeenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal

 

zijn vereist, op het tijdstip, waarop de cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopig surséance van betaling aanvraagt, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem/haar van toepassing wordt verklaard, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderzijds de beschikkings- bevoegdheid over zijn vermogen of grote delen daarvan verliest.

 

Artikel 12: Annuleringen

Indien de cliënt de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden, onverminderd het recht van opdrachtnemer op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schaden. De annuleringskosten bedragen tenminste 30% van de hoofdsom, te vermeerderen met B.T.W.

 

Artikel 13: Geschillen

Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden toepasselijk zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke daarmee verband houden, zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan een geschillencommissie, welke is ingesteld voor behandeling van geschillen, welke door opdrachtgever voor een bindende uitspraak wordt voorgelegd, een en ander overeenkomstig. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend voor opdrachtgever en opdrachtnemer. Slechts indien de geschillencommissie niet tot een uitspraak kan komen, zal het geschil worden voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in het (statutaire) vestigingsgebied van cliënt, onverminderd het recht van hoger beroep. Opdrachtgever kan bij opdrachtnemer de regeling omtrent de geschillencommissie opvragen.

 

Artikel 14: Toepasselijk recht

De verbintenissen tussen opdrachtnemer en de cliënt als bedoeld in artikel 1 zijn bij uitsluiting onderworpen aan Nederlands Recht.